สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

พระราชกรณียกิจพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในจังหวัดยะลา

by sator4u_team @15 ต.ค. 59 16:08 ( IP : 223...222 ) | Tags : แลใต้ , พ่อหลวงของชาวปักษ์ใต้

23 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


 คำอธิบายภาพ : pic5801f24675a98pic5


วันที่ 9 - 11 มีนาคม พุทธศักราช 2511 เสด็จฯ ไปพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทรงรับการน้อมเกล้าฯ
ถวายช้างสำคัญ และเสด็จฯ ในการพระราชพิธีสมโภชน์ช้างสำคัญ ณ พิธีมณฑล หน้าศาลากลางจังหวัดและสนามโรงพิธีช้างเผือกใกล้ศาลาเทศบาลเมืองยะลา

วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2514 เสด็จฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดคูหาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2515  เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีสวมยอดพระเกตุมาลา พระพุทธชัยลาภมงคล วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


14 กันยายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ บ้านกือลอง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา


 คำอธิบายภาพ : pic5801f21cb3220pic5


วันที่ 13 กันยายน 2524 เสด็จฯ วัดรังสิตาวาส บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เสด็จฯ เข้าสู่อุโบสถ ทรงถวายปัจจัย ผ้าห่ม และยารักษาโรค
แก่พระอธิการแก้ว จิตธมํโม เจ้าอาวาส

วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2529  เสด็จฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา และได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน และตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชดำริ โครงการทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 7, 9, 10 และ 11 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) และโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นต้น


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ ล้วนมีคุณูปการต่อราษฎรจังหวัดยะลาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุก ๆ ด้าน ทำให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา ทำให้พ้นจากความทุกข์ยากและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร จังหวัดยะลา จึงได้น้อมนำพระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา น้อมนำความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม ไปดำเนินการตามรอยพระยุคลบาท และขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไป


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา จำนวน 91 โครงการ จำแนกตามด้านการพัฒนา ดังนี้


โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

โครงการฝายลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการท่อระบายน้ำพรุน้ำเย็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายคลองท่าธง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสระเก็บน้ำพรุธารโต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายบ้านแหร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำให้บ้านวังใหม่ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านบายิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายบ้านศรีนคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายคลองแจ๊ะแป๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายทดน้ำบ้านฆอรอราแม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายคลองไอลือบอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายทดน้ำคลองปุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายทดน้ำคลองทุเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำจุฬาภรณ์พัฒนา 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายบ้านเหมืองแร่บ้านปิยะมิตร 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายคลองไอตาลอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการท่อระบายน้ำบึงกะติง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำในราษฎรบ้านธารโต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนากลุ่มบึงบองอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายทดน้ำนิคมสร้างตนเองภาคใต้ โครงการฝายคลองบุตรหลาน โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฟาร์มตัวอย่างวังพญา - ท่าธง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านจาเราะบูโงะ (จัดหาน้ำบ้านจาเราะบูโงะ) โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต โครงการฝายบ้านเขาน้ำตกและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสันติ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านวังศิลา โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองเจาะบือรา โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านมยุรา โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปะเด็ง โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านกระป๋อง โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านดินเสมอ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเยาะ โครงการฝายโรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ โครงการฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 โครงการฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 โครงการฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 โครงการฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 โครงการระบบน้ำตำบลท่าสาป (ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านสาคอ) โครงการระบบน้ำตำบลยุโป (ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านบราแง 1) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร ตำบลบันนังสาเรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า) โครงการระบบระบายน้ำตำบลพร่อน (ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านพร่อน) โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายบ้านเจาะกาดี เพื่อการเกษตรโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงระบบประปาสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสลาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองตืองอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

โครงการทุ่งสาเมาะ บ้านวังพญา โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 17 โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โครงการศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการเพาะเห็ดในโรงเรียน) โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมการเกษตรเพื่อโภชนาการ) โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พัฒนาผู้บริหาร/อบรมครู/นักเรียนด้านต่าง ๆ) โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ) โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมโครงการสหกรณ์โรงเรียน) โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน)


โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา โครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้พื้นที่ส่วนที่ 2 จังหวัดยะลา - นราธิวาส โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ป่าไม้ดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจจังหวัดยะลา ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 12 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะปูโงะ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา - ท่าธง โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา (พัฒนาอาชีพเกษตรกร) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จังหวัดยะลา โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จังหวัดยะลา โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดยะลา โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ (ปักผ้า) โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี


โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุขโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0 - 72 เดือน (โครงการพระราชดำริด้านสังคม โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา โครงการกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน ตชด. โครงการสัปดาห์ราชประชาสมาสัย โครงการพัฒนาคมนาคม/สื่อสาร 5 โครงการสร้างถนนสายสะพานเบตง - บ้านวังไทร 2 โครงการสร้างทางสายบ้านคอกช้าง - บ้านซาไก โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางนิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังไทร หมู่ที่ 2 - บ้านในหลง หมู่ 10


โครงการพัฒนาบูรณาการ/และอื่น ๆโครงการก่อสร้างอาคารเรียนครุภัณฑ์และการปรับปรุงภูมิทัศน์


ยะลาเมื่อวันวาน เสด็จภาคใต้ครั้งแรก พ.ศ.2502


ที่มา @ สำนักงานจังหวัดยะลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0311
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง