สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

สงขลา / “ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์” ม.ทักษิณกับคำประกาศ “นิสิตเงยหน้า รู้หวัน ทันโลก”

photo  , 267x400 pixel , 26,387 bytes.

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2557 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2557 ที่ผ่านมา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ซึ่งเน้นวิสัยทัศน์ “พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ ควบคู่กับการขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้สังคม การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา

ด้วยประสบการณ์ของ ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ที่เคยผ่านงานบริหาร เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และบทบาทการเคลื่อนไหวร่วมกับภาคประชาสังคมต่อเนื่องในนาม เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ จึงนับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

กี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2557 ที่ผ่านมา ภายหลังผ่านกระบวนการหยั่งเสียงการสรรหาจากคณะกรรมการที่มี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน และมติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

“ความท้าท้ายของผมคือ การวางรากฐานสู่การเป็นคณะที่ความเป็นเลิศ แข็งแกร่งด้านวิชาการ คุณภาพบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงทักษะ เทิดค่าศิลปะ วัฒนธรรม มีปณิธานรับใช้สังคม ด้วยจิตสำนึกพลเมืองที่ตื่นรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง...

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานิสิตให้มีจิตอาสาสมัคร จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมืองโดยสอดแทรกแนวคิดดังกล่าวในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรในทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี โท และเอก และการปฏิบัติการเพื่อให้นิสิตเรียนรู้สังคม และโลกที่เป็นจริง พร้อมกับการนำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมในฐานะบทบาทที่เหมาะสม ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ว่า...

“ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา”

ในด้านของความวาดหวัง และเชื่อมั่นต่อพลังของนิสิตนักศึกษาในสมัยปัจจุบันนี้ ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ได้ให้ทัศนะไว้อย่างน่าสนใจ

“ผมมีความหวัง และเชื่อมั่นในความเป็นคนหนุ่มสาวเสมอ เขาและเธอเหล่านั้นต้องเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของสังคม กระตือรือร้นเรียนรู้ และสามารถปฏิบัติการจริงในฐานะพลเมืองที่ตื่นรู้ เชื่อมต่อกับโลกที่หลากหลายได้”

เมื่อกล่าวถึงตอนนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา คนใหม่ถอดด้าม กล่าวว่า

“นิสิตของเราต้อง...เงยหน้า รู้หวัน ทันโลก”

ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ขยายความในเรื่องนี้ให้ฟังว่า

“นิสิตของเราต้องเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญของการนำผลงานวิจัย และบริการวิชาการไปสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ที่เขาจะจัดตั้งกลุ่มคลังสมองการวิจัย (Think Tank) ในคณะ เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข หรือเรียนรู้ปัญหาสังคม...

“เราต้องไม่นิ่งดูดาย ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวต่อความเป็นไปของสังคมเด็ดขาด หากแต่ต้องพัฒนารูปการความคิด จิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมในฐานะปัญญาชนสาธารณะ และร่วมมือกับภาคีต่างๆ...

“วันนี้เรามีจุดแข็งที่มีภาคีความร่วมมือที่ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล องค์กรในท้องถิ่น องค์กรในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น มูลนิธิชุมชนไทย เครือข่ายชุมชนศรัทธาชายแดนใต้  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม สมาคมนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ Amnesty International Thailand เป็นต้น รวมทั้งการแสวงหาภาคีใหม่ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ...

“นี่คือความโดดเด่นของเราที่ต้องยกระดับขึ้นไปอีกเพื่อร่วมกันทำให้มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ เป็นปัญญาปฏิบัติของสังคมให้ได้”

ในเชิงการบริหาร ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวย้ำว่า

“ผมจะเน้นการกระจายอำนาจ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างธรรมาภิบาล คำนึงหลักคุณธรรม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใสขจัด และที่สำคัญคือ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมฟื้นฟูวัฒนธรรม ความสุขจากการทำงานหนัก…

“วันนี้คณะกำลังอยู่ในช่วงผลัดใบ เรามีคณาจารย์ และบุคลากรหนุ่มๆ สาวๆ ที่กระตือรือร้น มีพลังชีวิตที่พร้อมจะปลดปล่อยออกมาอย่างสร้างสรรค์ ผมจะสร้างพื้นที่ความคิด หลอมรวมใจผนึกกำลังเป็นฟันเฟือง ที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอนาคตร่วมกัน”

ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า

“ภารกิจของผมคือ การขับเคลื่อนคณะให้บรรลุอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และนโยบาย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่วางไว้เป็นแนวทาง”


Cr. // ที่มา @ ASTV ภาคใต้ - “ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์” ม.ทักษิณกับคำประกาศ “นิสิตเงยหน้า รู้หวัน ทันโลก”

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7562
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง